Címlap

A pályázat célja

A hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, ennek keretében általános-, középfokú-, és felsőoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok részére tanulói ösztöndíj nyújtása a továbbtanulási esélyek javításához.

A pályázók köre

Ösztöndíjban azok a Dél-békési Kistérség területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók részesülhetnek, akik:

  • hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A.§-ban meghatározottak szerint.
  • általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola/szakiskola, főiskola, egyetem beiratkozott tanulója,
  • más ösztöndíjban nem részesülnek.

Jelen pályázati felhívásra nem pályázhatnak a Nagybánhegyes és Kaszaper településen állandó lakcímmel rendelkező gyermekek/fiatalok, mert a két települési önkormányzat szintén ösztöndíj pályázat kiírói az EFOP 3.9.2-16-2017-00027 kódszámú projektben.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot nagykorú pályázó, illetve a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, vagy törvényes képviselő nyújthatja be. A pályázatot jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, postai úton a Dél-békési Kistérségi Többcélú Társulásnak címezve lehet benyújtani az 5666 Medgyesegyháza, Pf. 10. címre, valamint személyesen az 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 21/a. címen, Horváth-Gazsó Adrienn szakmai vezetőnél. A borítékra kérjük feltüntetni: EFOP-3.9.2-16-2017-00025 Tanulói Ösztöndíj Pályázat. Egy pályázó a jelen felhívásban hirdetett ösztöndíjra csak egyszeri alkalommal adhat be pályázatot.

A pályázat beérkezési határideje: a pályázat keretösszegének teljes felhasználásának időpontja, de legkésőbb 2019. december 31.

 A pályázat benyújtásával kapcsolatban az alábbi email címen tehetik fel kérdéseiket: 392battonya@gmail.com.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 18. életévét be nem töltött pályázók esetében a pályázatot a törvényes képviselő adhatja be, a törvényes képviselő aláírása nélkül a pályázat érvénytelennek minősül.

 A pályázatok elbírálása

Az ösztöndíjak elbírálásáról egy, az EFOP 3.9.2-16-2017-00025 „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” című projekt konzorciumi partnerei által felállított 3 fős szakmai Bíráló Bizottság dönt. A döntésről 8 munkanapon belül értesíti a pályázókat.

A beérkezett ösztöndíj pályázatokat a Bíráló Bizottság az alábbi kötelezően benyújtott hivatalos dokumentumok, valamint nyilatkozatok alapján értékeli:

  • pályázati adatlap
  • motivációs levél
  • állandó lakóhely igazolása (lakcímkártya másolata)
  • tanulói jogviszony igazolás a 2019/2020-as tanévre
  • jegyző általi igazolás eredeti, vagy hitelesített másolata a hátrányos helyzetről

A beérkezett pályázatokat érkezési sorrendben bírálja el a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A pályázókat postai úton értesítjük a Bíráló Bizottság döntéséről.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama és összege

Az ösztöndíj 2018. január 1. utáni időszakra kerül megállapításra, a keretösszeg teljes felhasználásáig, de legfeljebb 2019. december 31-ig.

Az ösztöndíj összege:

Bruttó 49.100.-Ft/fő. Az ösztöndíj összege az alábbi tételeket foglalja magában:

– ösztöndíjas részére folyósított nettó összeg,

– ösztöndíjastól levont mindenkori személyi jövedelemadó összege,

– kifizető (támogató önkormányzat) által teljesítendő szociális hozzájárulási adó összege.

A támogatás összegét a Kedvezményezett egy összegben a megadott bankszámlára utalja, amennyiben eleget tesz az európai uniós forrásból támogatott programok dokumentálási kötelezettségének, illetve az ún. “ESZA kérdőív” kitöltésével és visszaküldésével.

A dokumentum hiányában az ösztöndíj nem kerül folyósításra. Az “ESZA kérdőív” kitöltésére és visszaküldésére 8 munkanap áll a nyertes ösztöndíjas rendelkezésére.

Adatkezelés

A pályázó (pályázó törvényes képviselője) pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a Kedvezményezett tudomására jut, hogy az adatok nem a valóságnak megfelelően kerültek feltüntetésre, a tanuló a pályázatból kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

Az ösztöndíj pályázattal kapcsolatos központi adatbázis kezelői, koordinációs és pénzkezelési feladatokat a projekt megvalósítói látják el.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetősége a pályázónak. A pályázat kiírójának írásbeli hiánypótlásra felszólító értesítését követő 5 munkanapon belül, postai úton.